Copyright © 2019 | Created by ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yardım Soru ve görüşleriniz için eortak@armada.com.tr adresi ile bize ulaşabilirsiniz.

Yasal Uyarı Bu internet sitesinin ve sitede yer alan her türlü bilginin telif hakları ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olmakla birlikte, sadece şifre sahibi olan şirketlerin kullanımına ve istifadesine sunulmuştur. Bu nedenle, site, izinsiz olarak üçüncü şahıslara kullandırılamayacağı gibi, burada yer alan neşriyatlar üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve ifşa edilemez, ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan ticaret dışında kullanılamaz.

Bu sitede gösterilen fiyat, ürünün bulunurluğu gibi ticari bilgiler şifre sahibi olan şirket dışındaki, şirket ve şahısların kullanımına açık değildir. Aksine davranışların tesbiti halinde, ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. şifre sahibi şirketin bu siteye erişimini kısıtlama ve engelleme hakkına sahip olduğu gibi, mütecaviz hakkında gerekli göreceği maddi ve manevi tazminat talep haklarını da kullanabilecektir.


ArmAdA'nın iş ortağı portföyüne katılabilmeniz ve eortak üyesi olabilmeniz için aşağıdaki evrakları E-mail, Telefon, Fax veya posta yoluyla bizlere ulaştırmanızı rica ederiz. * Vergi levhası (son tarihli, noter tasdikli)
* İmza sirküleri (şahıs firmaları için imza beyannamesi)
* Ticaret sicil gazetesi (şahıs firmaları için yoklama fişi)
* Firma sahibi kimlik fotokopisi
* Müşteri Tanıtım Formu
* Üyelik Sözleşmesi Formu
Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz: E-mail : eortak@armada.com.tr
Telefon : +90 212 467 3800
Faks : +90 212 493 0082
Posta Adresi : Orta Mahalle Topkapi Maltepe Cad. No : 10/B 34030
Bayrampaşa/İSTANBUL

Müşteri Tanıtım Formu için Lütfen Tıklayınız...

Üyelik Sözleşmesi için Lütfen Tıklayınız...

Satış Hüküm ve Şartları için Tıklayınız...


ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNTERNET SİTESİ KULLANICILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Şirket”) ait internet sitelerini ziyaret etmeniz ve bu sitelerde yer alan elektronik formlar vasıtasıyla Şirket’e iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") hükümleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin KVKK m.10 uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni size ayrıca sunulmaktadır. Kişisel veri sahibi sıfatıyla sahip olduğunuz haklar Kanun’un 11. maddesinde belirtilmektedir.

Elinizde bulunan açık rıza beyanı metni, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından KVKK m.5 f.2 ve m.6 f.3’te düzenlenen hukuka uygunluk sebepleri haricinde işlendiği, aktarıldığı veya yurt dışına aktarıldığı hallere ilişkindir. Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirket tarafından KVKK m.5 f.2 ve m.6 f.3 uyarınca işlendiği, aktarıldığı veya yurt dışına aktarıldığı durumlar açık rızanın kapsamına girmez.

Açık Rızanın Kapsamı:

Şirket’e iletmiş olduğunuz ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma adı, çalıştığınız firmadaki göreviniz ve lokasyon bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, talebinizin niteliği ve içeriğine bağlı olarak, İnternet sitesi üyelik hizmetlerinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenecek ve Şirket çalışanları veya yetkilileri tarafından söz konusu taleplere cevap verilebilmesi amacıyla kişisel veri sahibi ilgili kişi ile iletişim kurulabilecektir.

İlgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu Şirket’e temin etmiş olduğum kişisel verilerin tarafıma ait olduğunu ve bu kişisel verilerin güncel nitelik taşıdığını beyan ederim.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenmesine ve Şirket’in benimle iletişime geçmesine özgür irademle açıkça rıza gösteriyorum.
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNTERNET SİTESİ KULLANICILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki tüm görüş, soru ve taleplerinizi, kvkk@armada.com.tr e-posta adresine yahut 0212 467 38 00 numaralı telefona yöneltebilir ve bu suretle detaylı bilgi edinebilirsiniz.

I. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler
Veri işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz, ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma adı, çalıştığınız firmadaki göreviniz ve lokasyon bilgilerinden oluşmaktadır.

Kişisel verileriniz “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” hukuki sebebine dayalı olarak, Şirketimiz İnternet sitelerinde yer alan elektronik formların doldurulması suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik yöntemler kullanılmak suretiyle elde edilir.

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirkete iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, talebinizin niteliği ve içeriğine bağlı olarak, İnternet sitesi üyelik hizmetlerinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve bu doğrultuda Şirketin sizinle iletişime geçebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yurt içine veya yurt dışına aktarılmamaktadır.

IV. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11’inci Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre Şirket’in Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa/ İstanbul adresine yahut kvkk@armada.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, mümkün olan en kısa sürede ve her halde Kanun’un ilgili 13’üncü maddesi hükmünce 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.